Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Szczegóły informacji

Ochrona danych osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-03 14:09:02 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych u Administratora, oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.
1.Administratorem danych osobowych zawartych w wykazie jest Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica, reprezentowana/e przez Dyrektora tel. 89 625-34-03 e-mail: .
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych Pani Izabela Kraśniewska   e-mail:     tel.: 600993102 .
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 1. dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i Prawa Oświatowego i realizacji zadań statutowych placówki, oraz przepisy pokrewne, w związku z art. 6, lit. c RODO;
 2. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,w związku z art. 6, lit. d RODO;
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,w związku z art. 6, lit. f RODO;
 4. w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda (m.in. udziału w realizowanych przez placówkę projektach i programach, wykorzystaniu wizerunku dziecka), w związku z art. 6, lit. a RODO
4.Powyższe dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:
 1. do systemu informacji oświatowej,
 2. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 3. operatorom pocztowym i kurierom,
 4. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
 5. pielęgniarce szkolnej,
 6. organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawaoraz na podstawie podpisanej przez Administratora umowie powierzenia danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z przepisów prawa):
 • dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją celów edukacyjnych, opiekuńczych
i wychowawczych, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych przez placówkę.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 4 Kraina Odkrywców w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kierzkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kierzkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-03 14:09:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-03 14:09:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09 11:10:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1892 raz(y)