Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje nieudostępnione

Szczegóły informacji

Informacje nieudostępnione

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-09 13:33:56 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ZARZĄDZENIE NR 1/2017
Dyrektora Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW
z dnia 2 stycznia 2017r.
W sprawie: zasad publikowania i udostępniania informacji publicznej w Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1764) zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadzam Instrukcję zasad publikowania informacji publicznej w Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Pracownika administracyjnego Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowej organizacji udostępniania informacji publicznej oraz terminowego załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2017
Dyrektora Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW
z dnia 2 stycznia 2017 r.
 
Instrukcja zasad publikowania i udostępniania informacji publicznej w Przedszkolu nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy
 
§ 1
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej znajdującej sie w posiadaniu Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych.
2. Udostępnienie do informacji publicznej następuje w drodze:
1) ogłoszenia informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy,
2) odpowiedzi na złożony wniosek w formie ustnej lub pisemnej,
3) wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w siedzibie Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy.
 
§ 2
1. Publikacja informacji publicznej Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w przepisach innych ustaw.
2. Za kontrolę nad przygotowaniem i aktualizacją informacji publicznych wymagających opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w Nidzicy odpowiedzialny Dyrektor Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW.
3. Treść informacji podlegających opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy opracowuje pracownik administracyjny. Treść i forma informacji przygotowanych do publikacji przed wprowadzeniem na stronę Biuletynu wymaga akceptacji Dyrektora przedszkola.
4. Treść informacji publicznej udostępniona na stronie BIP Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy powinna być oznaczona następującymi danymi:
1) imieniem i nazwiskiem osoby, która daną informację wytworzyła,
2) imieniem i nazwiskiem osoby, która daną informację udostępniła,
3) datą i zakresem wprowadzonych zmian,
4) datą ważności i aktualności danej informacji.
5. Za terminowe publikowanie w Biuletynie informacji Publicznej Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy informacji odpowiada Informatyk CUW.
6. Informacje publiczne podlegające opublikowaniu pracownik, który je wytworzył przekazuje w formie elektronicznej lub papierowej Informatykowi CUW w Nidzicy.
 
§ 3
1. Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy jest udostępniania na wniosek.
2. W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustala się wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik nr 1 do publikacji.
3. Informacje publiczne, których udostępnienie nie wymaga podjęcia dodatkowych czynności przygotowawczych związanych z ich opracowaniem, przekształceniem w formę wskazaną we wniosku lub przetworzenia oraz co, do których nie zachodzą ustawowe przesłanki ograniczenia dostępu do informacji publicznej udostępniane są niezwłocznie przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy.
4. Dla informacji publicznych, które mogą być udostępnione niezwłocznie nie wymaga się pisemnego wniosku.
 
§ 4
1. Każdy wpływający do Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej lub elektronicznej podlega zarejestrowaniu w centralnym rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez pracownika Administracyjnego obsługującego sekretariat Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy.
2. Rejestr wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 1 zawiera następujące dane: liczba porządkowa, data wpływu, forma wniosku (pisemna/elektroniczna), od kogo wpłynął wniosek, przedmiot wniosku, data przekazania i komu przekazano wniosek, data udzielenia odpowiedzi na wniosek, uwagi.
 
§ 5
1. Oryginał wniosku przechowuje wraz z rejestrem, o którym mowa w § 4 ust. 1  pracownik Administracyjny obsługującego sekretariat Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy.
 
§ 6
1. Informacje publiczne udostępniane pisemnie, powinny być oznaczone danymi określającymi:
1) podmiot udostępniający informacje,
2) tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,
3) tożsamość osoby, która udostępniła informację,
4) datę udostępnienia informacji.
2. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:
1) oceny, czy wniosek dotyczy sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej,
2) wyznaczenia pracowników do przygotowania odpowiedzi na wniosek lub przygotowania odpowiedzi we własnym zakresie,
3) zweryfikowania informacji i dokumentów, na bazie których została przygotowana odpowiedź,
4) przekazania do pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez osobę, która wytworzyła informację publiczną i odpowiada za jej treść (pracownik) oraz osobę, która odpowiada za udostępnienie informacji, (kierownika działu lub pracownika na samodzielnym  stanowisku).
3. Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 1 po zarejestrowaniu pisma i nadaniu mu znaku sprawy przedkłada je do podpisu Dyrektorowi.
4. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została zatwierdzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, czynności tej dokonuje Dyrektor.
5. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została przesłana e-mailem, pracownik przesyła skan podpisanej przez Dyrektora odpowiedzi.
 
§ 7
1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
3. W przypadku, gdy realizacja wniosku wymaga wniesienia opłaty, stosuje się art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
§ 8
1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona zgodnie z wnioskiem, komórka merytoryczna powiadamia pisemnie wnioskodawcę oraz pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 o przyczynach braku możliwości udostępnienia zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
§ 9
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, której projekt sporządza pracownik odpowiedzialny merytorycznie za udzielenie odpowiedzi.
2. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze względu na których dobro wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
3. Uzgodniony z radcą prawnym projekt decyzji komórka merytoryczna przedkłada do podpisu Dyrektorowi.
4. Dokumentację związaną z trybem odwoławczym prowadzi pracownik odpowiedzialny za przygotowanie projektu decyzji, o którym mowa w ust. 3.
 
§ 10
1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem ich udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom:
1) koszt kserokopii/wydruku jednej strony czarno-białej w formacie:
a) A4- 0,30 zł.,
b) A3- 0,50 zł.
2) zapis na płycie CD-ROM wraz z nośnikiem 1,50 zł./sztuka,
3) zapis na płycie DVD wraz z nośnikiem 1,90 zł./sztuka,
4) przesłanie informacji publicznej pocztą elektroniczną- bezpłatnie,
5) informacja przetworzona, od jednej strony A4- 5,00 zł.
3. W przypadku, gdy wysokość opłaty nie przekroczy jednorazowo 5 zł., opłata nie podlega pobraniu.
 
§ 11
W przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji publicznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, stosuje się opłaty wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
§ 12
Opłaty, o których mowa w § 10 odpowiadają kosztom związanym z koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku. Ustalone opłaty są cenami brutto i obejmują podatek VAT.
 
Wniosek o udostępnienie informacji POBIERZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 4 Kraina Odkrywców w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Dudek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kierzkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-09 13:32:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-09 13:33:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-09 13:33:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1946 raz(y)