Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-02 13:17:01 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy
 
 Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole4nidzica.edupage.org
 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02
 Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Dostępne w serwisie skróty klawiszowe (accesskey):
[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Dudek
 • E-mail:
 • Telefon: 896253403
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do Dyrektora Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy
 • Adres: ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica
 • E-mail:
 • Telefon: 896253403
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
- Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy znajduje się przy ul. Krzywej 7
- 3 wejścia do budynku:
 • główne wejście schody od strony ul. Krzywej
 • dwa wejścia od  strony placu zabaw
- szerokość korytarza umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 
- na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem,
- Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani  możliwości skorzystania z usługi tłumacza online,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
- w przypadku braku możliwości poruszania się po placówce, pracownik sekretariatu może zejść przed budynek w celu załatwienia interesanta.